Ons assortiment

Syringa hyacinthiflora 'Maidens Blush'

SYR HY MAIDENS BLUSH

Syringa vulgaris 'Ruhm von Horstenstein'

SYR V R V HORSTENST

Syringa vulgaris 'White Wonder'

SYR VU WHITE WONDER

Syringa vulgaris 'Dark Koster'

Dark Koster A1 4kop 7

Syringa vulgaris 'Herman Eilers'

Eilers A1 4kop 6

Syringa vulgaris 'Lila Wonder'

SYR V LILA WONDER

Syringa vulgaris 'Engeler Weissen Traum'

Weissen Traum A1 4kop 7

Syringa vulgaris 'Madame Florent Stepman'

Stepman A1 4kop 7 WIJD.